Ogłoszenie na stanowisko pracy ds. technicznych i monitorowania infrastruktury informatycznej wykonanej w ramach projektu   „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E – region częstochowski”


Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. technicznych i monitorowania infrastruktury

informatycznej wykonanej w ramach projektu  

Budowa infrastruktury informatycznej

dla Subregionu północnego E – region częstochowski”

1/2 etatu

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja lub pokrewne),

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania sieci teleinformatycznych – kablowych światłowodowych,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

 • samodzielność w działaniu oraz gotowość do wyjazdów na terenie powiatu częstochowskiego, powiatu kłobuckiego, powiatu myszkowskiego.

2. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi reflektometru optycznego, lokalizatora kabli i infrastruktury podziemnej, spawarki światłowodowej,

 • kreatywność i samodzielność w rozwiązywaniu problemów,

 • prawo jazdy kat. B,

 • dyspozycyjność,

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 • monitorowanie pracy infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy jednostkami samorządowymi na terenie powiatu częstochowskiego,

 • identyfikowanie awarii oraz uszkodzeń sieci światłowodowej i urządzeń sieciowych oraz organizowanie działań związanych z ich usuwaniem, zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami gwarancji,

 • przygotowywanie kompletu informacji i danych dotyczących awarii oraz uszkodzeń sieci światłowodowej oraz przekazywanie ich do Centrum Dystrybucji i Zarządzania Siecią ,

 • nadzorowanie napraw infrastruktury światłowodowej na wyznaczonym terenie,

 • monitorowanie robót, planowanych do realizacji i realizowanych na i w pobliżu przebiegu sieci przez inwestorów/gestorów innych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu,

 • udział w testowaniu oraz wdrażaniu nowych usług i rozwiązań technicznych wykorzystujących monitorowaną infrastrukturę telekomunikacyjną,

 • współpraca z Operatorem Infrastruktury w sprawach związanych z funkcjonowaniem sieci światłowodowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),

 • skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 • skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • kwestionariusz osobowy (stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia),

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy (stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia).

5. Dodatkowe Informacje:

 • wymagane dokumenty można składać na adres email: eregion@czestochowa.pl , pocztą lub bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Wały Dwernickiego 117/121, pokój 103, 42-202 Częstochowa z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko pracy ds. technicznych i monitorowania infrastruktury informatycznej (teren powiatu kłobuckiego) wykonanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego E – region częstochowski”,

 • ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 do godziny 12.00,

 • dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane,

 • wybrani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach procedury rekrutacyjnej,

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 774.

  Załącznik nr 2         Załącznik nr 1