Informacje dot. infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski


Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.
Cele projektu
Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.
Realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego
E-region częstochowski” zakończono 21 grudnia 2015 r. co stanowi datę oddania sieci do użytku. Wykonana infrastruktura spełnia wymagania dotyczące sieci dosyłowej NGA. Infrastruktura oferuje produkty dostępu hurtowego zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) – Sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim (Notyfikacja w rozumieniu art. 297 TFUE) tj. elementy pasywne sieci (kanalizacja kablowa, włókna światłowodowe, studnie kablowe).
Zgodnie z założeniami projektu beneficjenci Gminy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powołały Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego), które jest kontynuacją współpracy rozpoczętej na etapie realizacji projektu. Powołanie jednostki wynikało z potrzeby dalszego rozwoju gmin  i wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. Stowarzyszenie zrzesza 33 Jednostki Samorządu Terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, którego zadaniem jest zarządzenie infrastrukturą oraz udostępnianie sieci i usług dla potrzeb własnych zrzeszonych Jednostek Samorządu Terytorialnego (część infrastruktury przeznaczona jest na własne potrzeby administracji zgodnie z  Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N)).
Zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) – Sieć szerokopasmowa w regionie częstochowskim (Notyfikacja w rozumieniu art. 297 TFUE) Beneficjenci projektu podjęli działania zmierzające do wyboru Operatora Infrastruktury dla części komercyjnej. W wyniku braku złożonych ofert postępowania zostały unieważnione, a tym samym nie wybrano Operatora Infrastruktury. Postępowania były poprzedzone spotkaniami informacyjnymi z Operatorami telekomunikacyjnymi dotyczącymi eksploatacji oraz dostarczania (udostępniania) sieci. Informacja o ww. spotkaniach była przekazywana na organizowanych m.in. przez UKE (Katowice, Warszawa) spotkaniach branżowych. Z uwagi na brak komercyjnego Operatora Infrastruktury zasoby sieci uniemożliwiają zapewnienie efektywnego dostępu przedsiębiorcą telekomunikacyjnym do sieci w regionie częstochowskim. Ograniczenia te powodują nieefektywny dostęp do usług telekomunikacyjnych w regionie częstochowskim, w związku z czym wskaźnik korzystania z sieci ograniczony jest do części projektu na własne potrzeby administracji zgodnie z zapisami Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 29.08.2013 r. w sprawie pomocy państwa SA34932(2012/N) – Sieć szerokopasmowa  w regionie częstochowskim (Notyfikacja w rozumieniu art. 297 TFUE). Jednocześnie w związku z brakiem Operatora Infrastruktury dla przedmiotowej infrastruktury nie można określić liczby dostawców   usług  w   obrębie   sieci oraz liczby   domów   objętych   siecią.
W związku z brakiem Operatora dla sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim pismem Komisji Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. COMP/C4/MS/zy D(2019) 095237 Stowarzyszenie uzyskało warunkową „zgodę” na pełnienie funkcji tymczasowego Operatora Infrastruktury dla sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim.